Gedragscode MKBDoorgaan

Gedragscode activiteiten MKBDoorgaan 
MKBDoorgaan is een activiteit van: Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Doel
De gedragscode bevordert de transparantie rondom gedragsregels en maakt duidelijk aan alle aan MKBDoorgaan verbonden personen – ook voor de bescherming van hun eigen belangen – wat wel en wat niet is geoorloofd. De gedragscode is tevens bedoeld ter bescherming van de aan MKBDoorgaan verbonden personen in hun contacten met zakelijke relaties.
De aan MKBDoorgaan verbonden personen realiseren zich dat ook niet direct met hun functie samenhangende gedragingen hun functioneren kunnen raken. Dit geldt in het bijzonder personen die het gezicht van MKBDoorgaan vormen, zoals personen die in opdracht in het kader van MKBDoorgaan werkzaamheden verrichten.
Integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met een functie en/of rol samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega verbonden personen, maar ook aan extern verbonden personen / organisaties.

Deze gedragscode heeft betrekking op de activiteiten van Stichting NL Geldzorgenvrij die onder het ‘merk’ MKBDoorgaan worden verricht. Indien en voor zover die activiteiten op het kantoor van Stichting NL Geldzorgenvrij worden verricht, is de gedragscode van Stichting NL Geldzorgenvrij ook van toepassing.

Een aantal kernbegrippen – dat zich laat samenvatten onder de noemer professionaliteit - is daarbij leidend en plaatst integriteit in een breder perspectief:

Dienstbaarheid. Het handelen van een persoon is primair gericht op het belang van de MKBDoorgaan activiteit en Stichting NL Geldzorgenvrij en het bereiken van haar doelstellingen.

Functionaliteit. Het handelen van een persoon heeft een herkenbaar verband met de functie en/of rol die de persoon vervult binnen MKBDoorgaan.

Onafhankelijkheid. Het handelen van een persoon wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden.

Openheid. Het handelen van een person is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de eventueel controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de persoon in relatie tot MKBDoorgaan en zijn beweegredenen daarbij.

Betrouwbaarheid. Op een persoon moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en Informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie en/of rol beschikt, wendt de persoon aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

Zorgvuldigheid. Het handelen van een persoon is zodanig dat alle aan MKBD verbonden personen en relaties op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.

Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

 

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze gedragscode geldt voor alle aan de activiteiten van MKBDoorgaan verbonden personen. De personen verbonden aan de activiteiten van MKBDoorgaan worden verder aangeduid als ‘verbonden persoon’ of ‘verbonden personen’. 
  Indien en voor zover die activiteiten op het kantoor van Stichting NL Geldzorgenvrij worden verricht, is de gedragscode van Stichting NL Geldzorgenvrij ook van toepassing (https://geldzorgenvrij.nl)
 2. In gevallen waarin de gedragscode niet voorziet of waarbij toepassing niet eenduidig  is, beslist de kwartiermaker/gevolmachtigde  al dan niet na ruggenspraak met het bestuur van Stichting NL Geldzorgenvrij.
 3. De gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.
 4. De verbonden personen ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code; 

 

Artikel 2. Belangenverstrengeling  

 1. Een aan MKBDoorgaan verbonden persoon doet bij de kwartiermaker/gevolmachtigde van Stichting NL Geldzorgenvrij schriftelijke opgave van zijn financiële en niet-financiële belangen in aanbieders van goederen of diensten aan MKBDoorgaan.
 2. Deze opgave wordt voor het eerst gedaan binnen 4 weken na 1 april 2022 en daarna telkens binnen 4 weken nadat de verbondenheid met MKBDoorgaan is ontstaan of nadat er een nieuw financieel belang is ontstaan.
 3. De verbonden persoon voorkomt de (schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.
 4. Een verbonden persoon die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of goederen aan MKBDoorgaan, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.
 5. Een verbonden persoon neemt van een aanbieder van diensten of goederen aan MKBDoorgaan geen faciliteiten, goederen of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

 

Artikel 3. Nevenfuncties  

 1. Een verbonden persoon vervult geen (neven-) functies waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van MKBDoorgaan.
 2. Een verbonden persoon maakt schriftelijk bij de kwartiermaker/gevolmachtigde van Stichting NL Geldzorgenvrij melding van al zijn relevante (neven-) functies waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is.
 3. Artikel 2 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 4. Informatie  

 1. Een verbonden persoon gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie of bezigheid voor MKBDoorgaan beschikt. Hij verstrekt geen geheime informatie.
 2. Een verbonden persoon houdt geen informatie achter, tenzij dit geheim of vertrouwelijk is.
 3. Een verbonden persoon maakt niet te eigen bate of van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van zijn functie of bezigheden ten behoeve van MKBDoorgaan verkregen informatie, waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze informatie vertrouwelijk is.

 

Artikel 5. Aannemen en geven van geschenken  

 1. Geschenken en giften van derden met een waarde van minder dan € 60 die een verbonden persoon uit hoofde van zijn functie of bezigheden ten behoeve van MKBDoorgaan ontvangt, worden gemeld aan de kwartiermaker/gevolmachtigde van Stichting NL Geldzorgenvrij en door deze geregistreerd.
 2. Geschenken en giften worden nimmer aan derden aangeboden behalve voor zover de commerciële waarde minder dan € 60 bedraagt.
   

Artikel 6. Uitgaven

 1. Uitgaven worden uitsluitend vergoed indien en voor zover het document dat de rechtsbetrekking tussen de verbonden persoon en MKBDoorgaan regelt.
 2. Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.
 3. Ter bepaling van de functionaliteit van uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:
  a) met de uitgave is het belang van MKBDoorgaan gediend en
  b) de uitgave vloeit voort uit de functie en/of rol.

 

Artikel 7. Declaraties

 1. De verbonden persoon declareert geen kosten die reeds op een andere wijze worden vergoed.
 2. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure.
 3. Een declaratie wordt schriftelijk ingediend met vermelding van de functionaliteit van de uitgave en onder bijvoeging van een betalingsbewijs.
 4. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.

 

Artikel 8. Gebruik van eigendommen en voorzieningen van MKBDoorgaan  

 1. Gebruik van eigendommen en voorzieningen van MKBDoorgaan voor privédoeleinden is niet toegestaan. Onder privédoeleinden worden tevens verstaan (neven-) werkzaamheden van de aan MKBDoorgaan verbonden personen voor niet aan Stichting NL Geldzorgenvrij gerelateerde werkzaaamheden.

  

Artikel 9. Meldingsplicht

 1. Iedere verbonden persoon is verplicht elk (potentieel) eigen belangenconflict te melden aan de kwartiermaker/gevolmachtigde. Pogingen van een (aspirant-)relatie tot beïnvloeding dienen eveneens onmiddellijk te worden gemeld.
 2. De verbonden persoon is verplicht om onverwijld persoonlijke transacties aan de kwartiermaker / gevolmachtigde te melden, voor zover bij deze transacties op enigerlei wijze een verband kan worden gelegd met transacties of relaties van MKBDoorgaan.

  

Artikel 10. Sancties

 1. Het handelen door de verbonden persoon in strijd met de gedragscode wordt beschouwd  als een ernstige inbreuk op het vertrouwen dat Stichting NL Geldzorgenvrij  in de betrokkene moet kunnen stellen. Een dergelijk handelen kan reden zijn tot het opleggen van een sanctie, waaronder – afhankelijk van de ernst van de overtreding – een waarschuwing, het ongedaan maken van het door de verbonden persoon behaalde voordeel, schorsing, of andere disciplinaire dan wet statutaire maatregel, beëindiging op staande voet niet uitgezonderd. Het voorgaande laat onverlet een vordering tot schadevergoeding en/of aangifte bij de justitiële autoriteiten. 

 

Artikel 11. Onvoorziene omstandigheden

 1. Voor kwesties waarin deze gedragscode niet voorziet, beslist de kwartiermaker/gevolmachtigde  al dan niet na ruggenspraak met het bestuur van Stichting NL Geldzorgenvrij.

  

Artikel 12. Slotbepalingen  

 1. De kwartiermaker/gevolmachtigde kan deze gedragscode wijzigen en vaststellen, al dan niet na ruggenspraak met het bestuur van Stichting NL Geldzorgenvrij. 
 2. Deze gedragscode treedt terstond na vaststelling door de kwartiermaker/gevolmachtigde in werking.