logo mkbdoorgaan mobiel

  • Home

Disclaimer

Privacy statement

MKBDoorgaan.nl gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij zijn afgegeven. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven. Daarnaast gebruikt MKBDoorgaan.nl de gegevens om haar dienstverlening te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dat melden aan MKBDoorgaan.nl.

Disclaimer

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is aan de teksten op deze site de grootst mogelijke aandacht besteed. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat de informatie, zoals afgebeeld op uw beeldscherm, voor 100% correct is. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. U kunt daarom geen rechten ontlenen aan deze teksten. MKBDoorgaan.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet-beschikbaarheid van de website. Tevens wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Indien derden informatie aanbieden aan MKBDoorgaan.nl met het verzoek deze informatie op de site van MKBDoorgaan.nl te plaatsen, worden zij geacht deze informatie (tekst en/of afbeeldingen) rechtenvrij te hebben aangeleverd.

Intellectuele eigendomsrechten

Mkb behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MKBDoorgaan.nl, de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Een uitzondering hierop vormen de door MKBDoorgaan.nl uitgegeven en op deze website gepubliceerde persberichten.