Disclaimer en Privacy

Disclaimer

MKBDoorgaan is een activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Aan de inhoud van alle webpagina’s van MKBDoorgaan is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch kan MKBDoorgaan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. MKBDoorgaan aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van haar website.

Links naar externe sites

Op de webpagina’s van MKBDoorgaan bevinden zich links naar externe websites. MKBDoorgaan is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze externe websites. Ook niet voor de privacybescherming op die pagina’s, of voor de diensten die zij eventueel aanbieden.

Auteursrechten

Op de inhoud van de webpagina’s van MKBDoorgaan en op het eigen logo en merknaam rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan MKBDoorgaan. Niets van deze website en webpagina’s mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van MKBDoorgaan.

Het gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies op deze site om de integriteit van het registratieproces te waarborgen en om de site te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw vaste schijf wordt geplaatst door de server van een webpagina. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of virussen op jouw computer over te brengen. Elke gebruiker krijgt zijn eigen, unieke cookies die alleen kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft toegewezen.

Een van de belangrijkste doelen van cookies is te voorzien in een middel om je tijd te besparen. Bijvoorbeeld, als je een webpagina personaliseert, of binnen een website navigeert, zal een cookie de website helpen bepaalde informatie over je te onthouden voor volgende bezoeken. Dit vereenvoudigt het proces van relevante informatie aanbieden, laat je eenvoudiger door de website navigeren etc. Als je terugkeert naar de website, kunnen de gegevens die je eerder hebt verstrekt, weer opgehaald worden zodat je eenvoudig de kenmerken van de website die je gepersonaliseerd hebt, kunt gebruiken.

Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt doorgaans je browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als je dat wilt. Als je ervoor kiest om cookies te weigeren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van de interactieve functies van deze of andere websites die je bezoekt.

Privacyverklaring MKBDoorgaan

Wie zijn wij? 

Wij zijn MKBDoorgaan, een activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij (Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE Zwolle). In deze privacyverklaring leggen wij aan alle aanmelders bij MKBDoorgaan uit welke persoonsgegevens wij van hen verwerken en waarom we dat doen. Daarnaast leggen we uit hoe u, als cliënt, ons kunt bereiken als u vragen hebt over de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of als u gebruik wilt maken van één van uw rechten onder de geldende privacywetgeving. 

Waarom gebruiken we persoonsgegevens?  

MKBDoorgaan gebruikt de persoonsgegevens van haar aanmelders in de eerste plaats voor de uitvoering van haar diensten voor de aanmelders. De dienst van MKBDoorgaan aan de aanmelders ziet op het vroegtijdig oplossen van (financiële) problemen. Deze verwerkingen vinden plaats op basis van toestemming door de gebruiker. Deze toestemming wordt ondubbelzinnig en expliciet gegeven door de toestemmingsverklaring te accepteren en later in het traject wordt er nogmaals toestemming gevraagd.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?  

Om deze diensten goed te kunnen leveren worden, afhankelijk van de afgesproken methodiek, de volgende categorieën persoonsgegevens van de aanmelder door MKBDoorgaan verzameld, gebruikt en bewaard: 

  • Contactgegevens: naam, geslacht, geboortedatum adres, woonplaats, e-mail en telefoonnummer; 
  • Financiële gegevens, zoals inkomen en uitgaven.

MKBDoorgaan registreert het land en de provincie van personen die het MKBDoorgaan vragenformulier volledig gebruiken. Wij doen dit aan dit aan de hand van het ip nummer van de bezoeker. Het ip nummer wordt niet bewaard. We gebruiken de gegevens voor eigen analyses om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Wanneer en met wie delen we persoonsgegevens? 

Voor effectieve dienstverlening is samenwerking met andere partijen nodig. Wanneer dat het geval is, delen wij uw persoonsgegevens tijdens de uitvoering van de dienstverlening met andere partijen. Het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen vindt enkel plaats nadat u de toestemmingsverklaring heeft geaccepteerd. Lees hier meer over in de toestemmingsverklaring. Wilt u uw toestemming intrekken? Neem dan contact op met MKBDoorgaan.

Partijen waarmee gegevens worden gedeeld kunnen zijn: 

  • Financiers:  Het kan nodig zijn om gegevens uit te wisselen met financiers om bijvoorbeeld een aanvraag van een krediet te doen. 
  • Andere hulpverleners: Problemen zijn vaak niet alleen van financiële aard. Indien noodzakelijk vindt er afstemming plaats met andere partijen zodat wij je goed van dienst kunnen zijn.  

Daarnaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het verbeteren van de kwaliteit. Voorwaarde is dat de persoonlijke levenssfeer niet onevenredig wordt geschaad. Gegevens worden indien mogelijk enkel geanonimiseerd gebruikt. Gegevens worden ook met derden gedeeld als daarvoor een wettelijke of gerechtelijke verplichting bestaat. 

Wat doen we aan de beveiliging van uw gegevens? 

MKBDoorgaan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. MKBDoorgaan streeft er naar om zoveel mogelijk gegevens binnen de EER (de Europese Economische Ruimte) te verwerken. Als er toch gegevens buiten de EER worden verwerkt, bijvoorbeeld door een dienst uit de USA, dan neemt MKBDoorgaan de nodige maatregelen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens? 

MKBDoorgaan bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt, en niet langer dan een wettelijke verplichting die aan MKBDoorgaan wordt opgelegd. Voor de gegevens die wij verzamelen bij MKBDoorgaan hanteren wij doorgaans een bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van de dienstverlening.

Alleen voor de e-mailadressen hanteren wij geen vaste bewaartermijn, aangezien dit afhangt van hoelang iemand ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Wanneer iemand zich uitschrijft voor de nieuwsbrief verwijderen wij het e-mailadres. U kunt zich onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven op elk moment, indien gewenst.

Wat zijn uw rechten als het om uw persoonsgegevens gaat? 

U kunt uw persoonlijke gegevens en de contactgegevens die u op de site hebt verstrekt, nazien en laten verwijderen door een verzoek hiertoe in te dienen bij MKBDoorgaan. De contactgegevens staan onderaan vermeld.

Wijzigingen 

MKBDoorgaan behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig het privacy statement voor een update van het privacyverklaring. 

Vragen, opmerkingen of klachten 

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacy verklaring of de wijze waarop MKBDoorgaan uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen per e-mail via  of door een brief te sturen naar MKBDoorgaan, Wilhelm Röntgenstraat 4, 8013 NE, Zwolle. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het niet eens bent met de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens om gaan.  

Versie: 2.0 

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018 en voor het laatst aangepast op 5 juli 2023.

Business