logo mkbdoorgaan mobiel

Wat kan ik verwachten?

MKBDoorgaan.nl levert maatwerk. De basis zijn de onderstaande 'producten'; welk vervolg het beste is, wordt bepaald op basis van de individuele situatie van de onderneming en in nauw overleg met de ondernemer zelf en de adviseur van MKBDoorgaan.nl. 

1. Informerend gesprek

In het eerste contact inventariseren medewerkers de actuele situatie van de ondernemer en zijn of haar bedrijf, en geven zij een eerste advies, gebaseerd op de doelen die de ondernemer met zijn of haar bedrijf nastreeft.

2. Quickscan

Door middel van een quickscan kan snel een globaal inzicht gekregen worden in de levensvatbaarheid van het bedrijf. In een aantal gevallen zal de quickscan voldoende zijn om de ondernemer te helpen, maar het kan ook zijn dat vervolgstappen nodig zijn, zoals herfinanciering, bijstellen strategie, coaching of herijken van verplichtingen.

Afhankelijk van de hulpvraag van de ondernemer komen de volgende thema's aan de orde: 

Herfinanciering

Als een bedrijf levensvatbaar is en herfinanciering noodzakelijk is voor de doorstart of verdere groei van het bedrijf, dan vindt een bedrijfseconomisch onderzoek plaats. Dit onderzoek dient als uitgangspunt voor de benodigde herfinanciering. Die kan bestaan uit bijvoorbeeld behoud of uitbreiden van bestaande leningen of extra financiering.

Bijstellen strategie

Afhankelijk van de quickscan kan het noodzakelijk zijn om de strategie van een onderneming bij te stellen. Zo nodig kan hiervoor een coach worden ingeschakeld die de ondernemer gedurende een wat langere periode terzijde staat. 

Herijken van verplichtingen

Dit is het schuldregelingstraject. Naast het herfinancieren kan ook (gedeeltelijk) kwijtschelding van financiële verplichtingen noodzakelijk zijn voor een doorstart of de groei van de onderneming.

3. Nazorg

De ondernemers die zich bij MKBDoorgaan.nl melden, worden actief gemonitord. Zo kan jaarlijks een opdracht worden gegeven om een onafhankelijk heronderzoek uit te voeren door een bedrijfseconomisch adviseur. Indien van toepassing wordt deze ingezet om de bedrijfsvoering te verbeteren.